Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen 1A en 1B ?
Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?
Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?
Wat gebeurt als je niet aanmeldt?

De scholen

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?
Waar vind ik info over de scholen?
Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Tijdstip van aanmelden

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?
Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Overzitten = opnieuw aanmelden?

Moet ik mijn kind opnieuw aanmelden wanneer mijn kind zijn eerste jaar secundair overzit?


Aanmelden van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

 Ik wil meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden voor 1A of 1B, hoe doe ik dit?


Specifieke onderwijsbehoeften

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?


Buitengewoon Secundair Onderwijs

Wat als mijn kind start in het buitengewoon secundair onderwijs in Lokeren?


De voorrangsgroepen

Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?
Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?
Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Na het aanmelden

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Wat is een weigering?
Kan er mij een school worden toegewezen die ik niet wens?

 
De inschrijving

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?
Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?


Hulp

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
Wat als ik geen computer of internet heb?


Klachten

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

 

Wat is het verschil tussen 1A en 1B ?

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behalen gaan naar 1A.
De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. 

Leerlingen ide het getuigschrift basisonderwijs niet behalen gaan naar 1B.
1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben  verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

 

Wat gebeurt als je niet aanmeldt?      

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf 9 mei 2020 (van 9 uur tot 17u) en op andere schooldagen tijdens de schooluren in een school met vrije plaatsen. Veel vrije plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan.


Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A of 1B van het gewoon onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan via de computer en schrijven dan pas in op school. Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de school. Om in te schrijven in een ander leerjaar dan het eerste ga je rechtstreeks naar de school vanaf 20 april 2020.

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in maart/april al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB. Je kan na hun advies contact opnemen met de helpdesk voor meer informatie. Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

 

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je kan aanmelden voor drie secundaire scholen van het gewoon onderwijs. Je vindt hier een scholenoverzicht.

 

Waar vind ik info over de scholen?

De school leer je best kennen door de school te bezoeken op opendeurdagen, infoavonden, … . Daarnaast kan je ook de brochures en websites van de scholen bekijken. Het zal je helpen om de scholen in de volgorde van jouw voorkeur aan te duiden.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Je meldt je zoon/dochter aan voor alle scholen van voorkeur. Er is geen limiet. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over jouw eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op jouw lijst zijn even belangrijk. Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, …. Meerdere keuzes maken, vermindert niet de kans op een plaats in jouw favoriete school! Slechts één keuze maken, vergroot de kans niet op een plaats in jouw favoriete school! Integendeel, jouw zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is jouw eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de andere scholen uit jouw lijst.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Neen. Je meldt je kind aan binnen de periode van 23 maart (10 uur) tot en met 22 april (14 uur) 2020. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt

 

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Wanneer je geen gebruik maakt van de aanmeldingsperiode dan schrijf je je zoon/dochter in tijdens de reguliere inschrijvingsperiode rechtstreeks op school. Dit kan vanaf 9 mei 2020 (9 uur-17u) of op alle andere schooldagen tijdens de schooluren. Verschillende scholen zullen al volzet zijn door de aagemelde kinderen. Aanmelden is dus de boodschap. Je vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingsperiode op deze website op 5 mei 2020.

Moet ik mijn kind opnieuw aanmelden wanneer mijn kind zijn eerste jaar secundair overzit?

Als je kind in dezelfde school het eerste jaar dubbelt, hoef je niet opnieuw aan te melden voor die school.
Wil je kind het eerste jaar in een andere secundaire school overzitten? Dan meld je opnieuw aan.


Ik wil meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden voor 1A of 1B, hoe doe ik dit?

Je vult voor elk leerling een aparte aanmeldingsfiche in. De verschillende aanmeldingen worden apart verwerkt. Dit kan resulteren in eenzelfde of een andere toewijzing.
Koos je voor beide kinderen hetzelfde structuuronderdeel 1A of 1B en duidde je dezelfde scholen aan en ontving je een ander resultaat?
Contacteer de LOP-deskundige: evy.dhollander@ond.vlaanderen.be of 0492 15 90 54. De LOP-deskundige legt de vraag voor aan de lokale disfunctiecommissie.

 

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die instappen in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs melden aan. Deze leerlingen worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

 

Wat als je kind start in het buitengewoon secundair onderwijs in Lokeren?

De Lokerse scholen buitengewoon onderwijs melden niet aan. Met een verslag van het CLB kan je rechtstreeks op school inschrijven: voorrang broers, zussen en kinderen van personeel van 16 maart tot 27 maart 2020. Vanaf 23 april 2020 kan iedereen inschrijven.

Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Of een kind een toewijzingsticket krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Zolang er niet meer leerlingen dan plaatsen zijn, krijgt elke aangemelde leerling een plaats. Als er meer leerlingen dan vrije plaatsen zijn worden leerlingen geordend. We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:

 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart (10 uur) tot en met 22 april (14 uur) 2020.
 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart (10 uur) tot en met 22 april (14 uur) 2020.
 3. Leerlingen van GO! basisschool De Springplank krijgen voorrang in GO! Atheneum Lokeren (= campusvoorrang).
 4. Alle overige kinderen worden ingedeeld in indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling van wie
  (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
  (2) het gezin in schooljaar 2019-2020 een schooltoeslag of in 2018-2019 een schooltoelage ontving voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

We hanteren volgende verhoudingen:
1A: 40% indicator en 60% niet-indicatorleerlingen voor VLOT! CREO en GO! Atheneum Lokeren
1A: 30% indicator en 70% niet-indicatorleerlingen voor VLOT! Sint-Teresia
1B: 60% indicator en 40% niet-indicatorleerlingen voor alle scholen


Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen voor niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen? Dan gaan die resterende vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.

Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet hebben ingevuld, worden pas geordend na de ordening van de aangemelde indicator- en niet-indicatorleerlingen. 

Vervolgens worden de leerlingen toegewezen.

 • Eerst worden alle leerlingen in hun eerste voorkeurschool met een gunstig toevalnummer toegewezen, de aanmeldingen in de lagere keuzes worden geschrapt.
 • Leerlingen die niet aan hun eerste voorkeurschool werden toegewezen en een gunstig toevalsnummer hebben voor schoolkeuze twee, worden aan deze tweede voorkeurschool toegewezen. Concreet: de aanmeldingen in de lagere keuzes worden geschrapt, de leerling ontvangt een toewijzing in de tweede voorkeurschool en een weigeringsattest voor de eerste voorkeurschool.
 • Enzovoort

 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben dus wonen op hetzelfde domicilie, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen).

 

Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?

Ja. Je dient jouw kind wel aan te melden tussen 23 maart (10 uur) en 22 april (14 uur) 2020. Jouw kind krijgt voorrang op de school dus het is voldoende om enkel die school aan te duiden. De plaats is gegarandeerd. Meld je jouw kind niet aan tussen 23 maart (10 uur) en 22 april (14 uur) 2020 dan verlies je het  recht op voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus kan dan pas vanaf 9 mei 2020 als er daar nog vrije plaatsen zijn.

 

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.
Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: om van deze voorrang te kunnen genieten, moet je online aanmelden. Dit dient te gebeuren tussen 23 maart (10 uur) en 22 april (14 uur) 2020. Meld je jouw kind niet aan tussen die periode dan verlies je jouw voorrang. Inschrijven in de school waar jij of jouw partner werkt kan dan pas vanaf 9 mei 2020 (9 uur) indien er daar nog vrije plaatsen zijn.


Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Een leerling is een indicatorleerling als:

 • de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs
 • en/of het gezin ontving in het schooljaar 2019-2020 een schooltoeslag of in het schooljaar 2018-2019 een schooltoelage.

Voldoe je niet aan één van bovenstaande criteria? Dan is jouw zoon/dochter een niet-indicatorleerling. 

Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. Je verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op school toon je aan dat de ingevulde gegevens correct zijn. Indien dit niet correct blijkt te zijn dan annuleert de school jouw toegekende plaats in de school.


Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode is afgelopen, ontvang je ten laatste op 5 mei een e-mail en een brief waarin het resultaat van de aanmelding staat. Bij de toewijzing wordt er rekening gehouden met de volgorde van jouw keuze. Is er geen plaats in jouw school van voorkeur dan komt je zoon/dochter op de wachtlijst van die school te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in de school, dan neemt de school contact met je op. Als je wil, kan jouw zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw eerste voorkeurschool. Dat kan zelfs als je hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via mail en brief een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Ieder document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober 2020.

Kan er mij een school worden toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die jij zelf koos. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

 

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Het toewijzingsticket dat recht geeft om in te schrijven in een school moet tijdens de voorziene periode omgezet worden in een inschrijving op school. Maak een afspraak tussen 6 mei (9uur) en 29 mei (17uur) 2020 met de school waar je je kind kan inschrijven. Mis deze periode niet. Daarna is je “ticket” niet meer geldig. Je kan dan alleen nog inschrijven in een school met vrije plaatsen.

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum.
Breng de e-ID, ISI+kaart of een ander document zeker mee.
Ontvang je een schooltoelage? Breng hiervan een bewijs mee.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je neemt daarvoor contact op met de helpdesk via mail of telefoon.
Mail naar aanmelden.secundair@lokeren.be
Bel de onderwijsdienst van de stad Lokeren: 0478 82 90 10 of de LOP-deskundige: 0492 15 90 54
 

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Aanmelden kan via laptop, PC, smartphone of tablet.
Wil je graag hulp bij het aanmelden?

Je kan terecht tijdens de openingsuren en liefst na afspraak bij:

 • Alle secundaire scholen in Lokeren
 • De Lokerse basisschool van je zoon of dochter
 • Stad Lokeren – Dienst Samenleving, Sportlaan 2 in Lokeren: Joëlle Mahy, joelle.mahy@lokeren.be, 09 340 96 02
 • GO! CLB Prisma, Groendreef 29 - 09 348 15 82 
 • Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 - 03 316 20 40 
   

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem eerst contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform die legt de klacht voor aan de lokale disfunctiecommissie. De voorzitter van het LOP zit die voor. Contactgegevens LOP-deskundige: evy.dhollander@ond.vlaanderen.be of 0492 15 90 54

Ga je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Telefoon: 02 553 98 83