Veelgestelde vragen

Het verschil tussen 1A en 1B

Wat is het verschil tussen 1A en 1B ?

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Wat gebeurt als je niet aanmeldt?      

 

De scholen

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Waar vind ik info over de scholen?

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

 

Tijdstip van aanmelden

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

 

Overzitten = opnieuw aanmelden?

Moet ik mijn kind opnieuw aanmelden wanneer mijn kind zijn eerste jaar secundair overzit?

 

Aanmelden van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

 Ik wil meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden voor 1A of 1B, hoe doe ik dit?

 

Specifieke onderwijsbehoeften

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

 

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Wat als je kind start in het buitengewoon secundair onderwijs in Lokeren?

 

De voorrangsgroepen

Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

 

Na het aanmelden

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Wat is een weigering?

Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?

 

De inschrijving

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

 

 Hulp

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wat als ik geen computer of internet heb?

 

 Klachten

 Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

 

 

 

Wat is het verschil tussen 1A en 1B ?

 

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

 

Wat gebeurt als je niet aanmeldt?      

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf 15 mei 2019 (9 uur) in een school met vrije plaatsen. Veel vrije plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A of 1B van het gewoon onderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan via de computer en schrijven dan pas in op school. Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de school. Om in te schrijven in een ander leerjaar dan het eerste ga je rechtstreeks naar de school vanaf 23 april 2019 .

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in april al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB. Je kan na hun advies contact opnemen met de helpdesk voor meer informatie. Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Immers, met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

 

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je kan aanmelden voor drie secundaire scholen van het gewoon onderwijs. Je vindt een scholenoverzicht bij het tabblad scholen op deze website.

Waar vind ik info over de scholen?

De school leer je best kennen door de school te bezoeken op opendeurdagen, infoavonden, … . Daarnaast kan je ook de brochures en websites van de scholen bekijken. Het zal je helpen om de scholen in de volgorde van jouw voorkeur aan te duiden.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Je meldt jouw zoon/dochter aan voor alle scholen die jouw voorkeur hebben. Er is geen limiet. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over jouw eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op jouw lijst zijn even belangrijk. Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, …. Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in jouw favoriete school niet! Slechts één keuze maken, vergroot de kans op een plaats in jouw favoriete school niet! Integendeel, jouw zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is jouw eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de andere scholen uit jouw lijst.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Neen. Je dient jouw kind binnen de periode van 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur) 2019 aan te melden. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Wanneer je geen gebruik maakt van de voorrangsperiode dan verlies je de voorrang. Je kan je zoon/dochter dan inschrijven tijdens de reguliere inschrijvingsperiode. Vanaf 15 mei 2019 ( 9 uur) kan je je kind rechtstreeks inschrijven in een school die wel nog vrije plaatsen heeft. Je vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen op deze website op 13 mei 2019.

Moet ik mijn kind opnieuw aanmelden wanneer mijn kind zijn eerste jaar secundair overzit?

Als jouw kind in dezelfde school zijn eerste jaar dubbelt, hoef jij jouw kind niet opnieuw aan te melden voor die school. Jouw kind is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind zijn eerste jaar in een andere secundaire school over te zitten, dan moet je opnieuw aanmelden.

Ik wil meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden voor 1A of 1B, hoe doe ik dit?

Je vult voor elk leerling een aparte aanmeldingsfiche in. De verschillende aanmeldingen worden apart verwerkt. Dit kan resulteren in eenzelfde of een andere toewijzing.

Koos je voor beide kinderen hetzelfde structuuronderdeel 1A of 1B en duidde je dezelfde scholen aan en ontving je een ander resultaat?

Contacteer de LOP-deskundige: evy.dhollander@ond.vlaanderen.be of 0492 15 90 54. De LOP-deskundige legt de vraag voor aan de lokale disfunctiecommissie.

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die naar het 1e jaar gewoon of buitengewoon secundair onderwijs komen dienen ook aan te melden. Ze worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

Wat als je kind start in het buitengewoon secundair onderwijs in Lokeren?

De Lokerse scholen buitengewoon onderwijs melden niet aan. Met een verslag van het CLB kan je rechtstreeks op school inschrijven: voorrang broers, zussen en kinderen van personeel van 11 maart tot 22 maart 2019. Vanaf 25 april 2019 kan iedereen inschrijven.

Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Of een kind een toewijzingsticket krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Zolang er niet meer kandidaten dan plaatsen zijn, krijgt elke aangemelde leerling een plaats. Als er meer kandidaten dan vrije plaatsen zijn worden leerlingen geordend. We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:

 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur) 2019.
 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur) 2019.
 3. Campusleerlingen Leerlingen van GO! basisschool De Springplank krijgen voorrang in GO! atheneum Lokeren (= campusvoorrang).
 4. alle overige kinderen worden ingedeeld in indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen voor niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen ? Dan gaan die resterende vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.

Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet hebben ingevuld, komen pas aan de beurt als de aangemelde IND- en nIND-leerlingen de voor hun groep gereserveerde plaatsen niet allemaal ingenomen hebben. Voor meer informatie over de ordening van de kinderen die de vragenlijst niet invullen, contacteer de helpdesk.

Vervolgens worden de leerlingen toegewezen.

 

 • Eerst worden alle leerlingen in hun eerste voorkeurschool met een gunstig toevalnummer toegewezen, de aanmeldingen in de lagere keuzes worden voor deze leerlingen geschrapt.
 • Leerlingen die niet aan hun eerste voorkeurschool werden toegewezen en een gunstig toevalsnummer hebben voor schoolkeuze twee, worden aan deze tweede voorkeurschool toegewezen. Concreet: de aanmeldingen in de lagere keuzes worden geschrapt, de leerling ontvangt een toewijzing in de tweede voorkeurschool en een weigeringsattest voor de eerste voorkeurschool.
 • Enzovoort

 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen: (1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen. (2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen. (3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen).

Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?

Ja. Je dient jouw kind wel aan te melden tussen 1 april (10 uur) en 26 april (16 uur) 2019. Jouw kind krijgt voorrang op de school dus het is voldoende om enkel die school aan te duiden. De plaats is gegarandeerd. Meld je jouw kind niet aan tussen 1 april (10 uur) en 26 april (16 uur) 2019 dan verliest het zijn voorrang. Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus kan dan pas vanaf 15 mei 2019 als er daar nog vrije plaatsen zijn.

 

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze categorie van leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden. Dit dient te gebeuren tussen 1 april (10 uur) tot en met 26 april (16 uur) 2019. Meld je jouw kind niet aan tussen die periode dan verlies je jouw voorrang. Inschrijven in de school waar jij of jouw partner werkt kan dan pas vanaf 15 mei 2019 (9 uur) indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Een leerling is een indicatorleerling als:

de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs

en/of

het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Een leerling is een niet-indicatorleerling als :

de moeder een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs heeft én het gezin geen schooltoelagen krijgt.

Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. Je verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op school moet je aantonen dat hetgeen je verklaard hebt correct is. Indien dit niet correct blijkt te zijn of wanneer je het niet kan aantonen, annuleert de school jouw toegekende plaats in de school.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode is afgelopen, ontvang je op maandag 13 mei 2019 een e-mail en een brief waarin het resultaat van de aanmelding staat. Bij de toewijzing wordt er rekening gehouden met de volgorde van jouw keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt je zoon/dochter op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wil, kan jouw zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw eerste voorkeurschool. Dat kan zelfs als je hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via mail en brief een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je jouw zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Iedere document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school. Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van de plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober 2019.

Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die jij zelf koos. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

 

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Het toewijzingsticket dat recht geeft om in te schrijven in een school moet tijdens de voorziene periode omgezet worden in een inschrijving op school. Maak een afspraak tussen 15 mei (9uur) en 12 juni (17uur) 2019 met de school waar je je kind kan inschrijven. Mis deze periode niet. Daarna is je “ticket” niet meer geldig. Je kan dan alleen nog inschrijven in een school met vrije plaatsen.

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum.
Breng de e-ID, ISI+kaart of een ander document zeker mee.
Ontvang je een schooltoelage? Breng hiervan een bewijs mee.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je neemt daarvoor contact op met de beheerder via mail en/of telefoon.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Heb je geen computer of wil je graag hulp om aan te melden?

Je kan terecht tijdens de openingsuren en liefst na afspraak bij:

 • Alle secundaire scholen in Lokeren
 • De Lokerse basisschool van je zoon of dochter
 • Stad Lokeren – Dienst Samenleving, Sportlaan 2 in Lokeren: Joëlle Mahy, joelle.mahy@lokeren.be, 09 340 96 02
 • GO! CLB Dendermonde, Groendreef 29 - 09 348 15 82 
 • Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7 - 03 316 20 40 
 • Op 17/4/19 kan je van 10 tot 20 uur doorlopend terecht op de Dienst Samenleving (Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 1e verdieping) voor hulp om aan te melden.

   

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem eerst contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform die legt de klacht voor aan de lokale disfunctiecommissie. De voorzitter van het LOP zit die voor. Contactgegevens LOP-deskundige: evy.dhollander@ond.vlaanderen.be of 0492 15 90 54

Ga je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten Koning Albert II-laan 15,  1210 Brussel

E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be Telefoon: 02 553 93 83