Privacybeleid

Gebruikersovereenkomst

Beste ouder,

Als je jouw kind aanmeldt via https://lokeren-so.aanmelden.in/ ga je akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van het Lokaal Overlegplatform Lokeren Secundair onderwijs die daarbij horen. Deze lees je in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van het LOP Lokeren Secundair onderwijs, zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Als je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken, kan je jouw hiertegen verzetten via evy.dhollander@ond.vlaanderen.be . Houd er wel rekening mee dat wij je dan de gevraagde dienst “ het verwerken van de aanmelding van uw kind" niet kunnen verstrekken.

Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen starten.

 

Gegevensverwerking in het kader van het centraal aanmeldingsregister.

Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.

Alle scholen voor gewoon secundair onderwijs met 1A en 1B, gelegen in het werkingsgebied van het LOP Lokeren Secundair onderwijs, werken met een gezamenlijk, digitaal aanmeldingssysteem.

De schoolbesturen van het LOP Lokeren Secundair onderwijs mandateerden het LOP Lokeren Secundair onderwijs voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.

Jouw persoonsgegevens worden door het Lokaal Overlegplatform Lokeren Secundair onderwijs verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.

 

Privacyverklaring.

Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister?

In het aanmeldingsregister komt de informatie:

 • Die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, jouw schoolkeuzes en jouw voorkeurorde.
 • Die noodzakelijk is voor de ordening van uw kind in elke school die u aangeeft:
  • Vragen die bepalen of je voorrang krijgt bij de rangordening
   • Of een ouder op de school werkt,
   • Of er al een broer of zus op school zit,
   • Of je wil genieten van de campusvoorrang tussen GO! basisschool De Springplank en GO! atheneum Lokeren
  • De vragen om te bepalen of jouw kind indicator- of niet-indicatorleerling is. Wens je niet te antwoorden op deze vragen dan neem je contact op met de beheerder. Let op: de aanmelding wordt dan pas verwerkt na de rangordening van de andere kinderen.
 • Die noodzakelijk zijn voor het inschrijven van uw kind op school: De vraag jouw kind een verslag heeft voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Als dit zo is, ben je decretaal verplicht dit bij inschrijving te melden.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over jou of jouw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Je contacteert de beheerder aanmelden.secundair@lokeren.be of 0478 82 90 10 of 0492 15 90 54. Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.

Na 22/4/2020 om 14u is het niet meer mogelijk om jouw gegevens te wijzigen.

 

Waarvoor worden de gegevens van jouw kind en jouw gezin gebruikt ?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van jouw kind gebruikt voor:
  • Voor de rangordening van jouw kind en de toewijzing van een school.
  • Om jou op de hoogte te brengen van het resultaat van jouw aanmelding.
  • Om je kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldingsssyteem te evalueren en na te gaan:
  • Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen, rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren
  • In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders
  • In welke mate we erin slagen in scholen een evenredige verdeling van kansarme en kansrijke kinderen te realiseren.

Wie kan welke gegevens van uw kind en uw gezinssituatie inzien ?

 • De personen die door het LOP Lokeren Secundair onderwijs gemandateerd zijn om het aanmeldingsregister te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen bemannen.
 • De directeur van de school waaraan jouw kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van jouw kind. De school krijgt niet te zien wat jouw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde.
 • De directeur van de scholen waar jouw kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat jouw voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouders
  • geboortedatum, RRN van het kind
  • structuuronderdeel waarvoor werd aangemeld (1A of 1B)
  • of het kind een verslag heeft met toegang buitengewoon onderwijs
  • uw antwoord op de vragen omtrent het onderwijsdiploma van de moeder en het ontvangen van een schooltoelage om te bepalen of uw kind een indicator- of niet-indicatorkind is
  • of uw kind behoort tot een voorrangsgroep: broer/zus, kind van personeel of campusleerling


Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?

De controle bestaat uit twee delen:

 • Controle tijdens/na het afsluiten van de aanmeldingsperiode.
  Door de beheerder: Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het LOP Lokeren Secundair onderwijs, gebeuren volgende noodzakelijke controles:
  • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
  • Dubbele dossiers: een kind kan maar één keer aangemeld worden. In uitzonderlijke situaties ( en na contact met de beheerder) kan een leerling voor 1A en 1B worden aangemeld.
   Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een dossier nooit aangepast

   Door de school: na de aanmelding en voor de toewijzing controleert de school de gegevens van de kinderen die met voorrang werden aangemeld: broers/zus, kind van personeel en campusleerling (tussen GO! basisschool De Springplank en GO! atheneum Lokeren). Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De school kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren. 
 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer je jouw kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • Identiteitsbewijs van uw kind;
  • Bewijs van schooltoeslag voor schooljaar 2019-2020 of schooltoelage 2018-2019;
  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).

Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verlies je jouw recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.

Je bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens.

 

Hoe gebeurt de ordening en toewijzing van alle aangemelde kinderen?

Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen, kinderen van personeel en campusleerlingen) toegewezen aan de verschillende scholen.

Om in de scholen sociale mix te garanderen, streeft elke school ook naar een verhouding van indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Een leerling is een indicatorleerling als:

 • de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs
 • en/of het gezin ontving in het schooljaar 2019-2020 een schooltoeslag of in het schooljaar 2018-2019 een schooltoelage.

In Lokeren hanteren we deze verhoudingen (op basis van afspraken in het LOP):

 • 1A: 40% indicator en 60% niet-indicatorleerlingen voor VLOT! CREO en GO! Atheneum Lokeren
 • 1A: 30% indicator en 70% niet-indicatorleerlingen voor VLOT! Sint-Teresia
 • 1B: 60% indicator en 30% niet-indicatorleerlingen voor alle Lokerse scholen

Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van toeval. Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een 'ticket voor inschrijving op school'.
Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten met scholen van hogere voorkeur. Voor deze scholene zal u een 'Mededeling niet-gerealiseerde inschrijving' ontvangen, je zoon/dochter blijft tot en met 7 oktober 2020 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Het LOP bewaart gedurende maximum 10 jaar een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

 

Waar kan u terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring?

Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het resultaat ervan? Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Neem eerst contact op met de deskundige van het Lokaal Overlegplatform (Evy D'hollander: evy.dhollander@ond.vlaanderen.be of 0472/15 90 54) die legt de klacht voor aan de lokale disfunctiecommissie.

Ben je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (zie website aanmelden of op het weigeringsdocument voor de contactgegevens). Wacht niet tot na het verlopen van de aanmeldingsperiode om contact te nemen.